Strona główna » Regulamin wypożyczalni

Regulamin wypożyczalni

LODOWISKO CZYNNE DO 20 LUTY 2024

R E G U L A M I N WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPORTOWEGO PRZY LODOWISKU

 1.  Wypożyczalnia łyżew czynna jest w godzinach otwarcia lodowiska, określonych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białobrzegach.
 2. Łyżwy wypożyczane są odpłatnie na czas 60 minut, według obowiązującego cennika opłat, opłaty pobierane są z góry.
 3. Podstawą do wypożyczenia łyżew jest:
  – zakupiony bilet wstępu
  – zakupiony bilet wypożyczenia łyżew.
 4. Wypożyczenia łyżew dokonuje się za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna lub studencka).
 5. Nie honorujemy dokumentów osób, które nie są obecne przy wypożyczaniu łyżew.
 6. Na jeden dokument tożsamości wypożyczane jest 1 para łyżew – z wyjątkiem rodziców i opiekunów dzieci do lat 7.
 7. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową w wysokości 120 zł (za każdą parę łyżew) w wypadku kradzieży, zgubienia lub zniszczenia wypożyczonego sprzętu.
 8. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska i w miejscach do tego przygotowanych – matach gumowych.
 9. Zwrot łyżew do wypożyczalni musi nastąpić do 10 minut od zakończenia jazdy na lodzie. Po przekroczeniu określonego czasu, naliczana będzie opłata jak za następną godzinę wypożyczenia.
 10. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie wypożyczonego sprzętu, użytkowanego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 11. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić łyżwy w dobrym stanie technicznym, nie gorszym jak wypożyczone i czyste z włożonymi wkładkami.
 12. Nie dokonuje się zmiany wypożyczonych łyżew.
 13. Wypożyczający korzysta ze sprzętu na własną odpowiedzialność.
 14. Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym sprzętu nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
 15. Zabrania się przekazywania wypożyczonego sprzętu innym osobom.
 16. Dzieciom do lat 7 łyżwy wypożyczają rodzice lub dorośli opiekunowie.
 17. Korzystający z wypożyczalni zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 31b reprezentowany przez Kierownika.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: rodorapid@wp.pl

I. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

1.Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia wynajmu obiektu sportowego ( Art.6 ust.1 lit. b) RODO realizacja umowy) w tym do wykonania umowy oraz wystawienia faktur VAT (Art.6 ust.1 lit. b )
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wystawienia faktury. oraz wypożyczenia sprzętu sportowego

Prawo do sprzeciwu

2.W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wówczas przestaniemy przetwarzać Państwa Dane w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okres przechowywania danych

 1. Państwa dane będziemy wykorzystywać przez okres wynikający z przepisów odrębnych a dotyczących czasu przechowywania faktur.
 2. Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku, w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 3. Odbiorcy danych
  Nie planujemy przekazywania Państwa danych żadnym podmiotom z wyjątkiem uprawnionych instytucji na ich żądanie.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Zgodnie z RODO i na zasadach w nim określonych, przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e) prawo do przenoszenia danych;
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorcze
Skip to content