Strona główna » Regulamin lodowiska

Regulamin lodowiska

 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białobrzegach

zaprasza na lodowisko

Sezon 2023/2024

LODOWISKO CZYNNE DO 20 LUTY 2024

 

REGULAMIN DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z LODOWISKA

Regulamin określa zasady korzystania z lodowiska, zwanego dalej „obiektem”.

 1. Administratorem obiektu, zwanym dalej „administratorem”, jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białobrzegach.
 2. Użytkownicy korzystający z obiektu są zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Lodowisko jest czynne: I .Od poniedziałku do piątku w godzinach od 800do 2030 , w tym: a) w godzinach od 800 do 1400  wstęp na lodowisko mają grupy zorganizowane dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Białobrzegi lub ze szkół z innych gmin wraz z opiekunami, po wcześniejszym ustaleniu terminu z osobą odpowiedzialną za pracę lodowiska, numer telefonu 729 665 249  b) w godzinach od 1500 do 2030 – lodowisko ogólnodostępne
 4. w soboty od 1000 do 2030 i niedziele w godzinach od 1300do 1930  – lodowisko ogólnodostępne

III o pracy lodowiska w okresie zimowych wakacji czytaj w oddzielnym komunikacie

 1. przypadku organizowania imprez lub zajęć zorganizowanych, harmonogram korzystania z lodowiska może ulec zmianie.
 2. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 3. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu.
 4. Bilet bezwzględnie należy zachować do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska.
 5. Wejścia na lodowisko odbywają się zgodnie z harmonogramem pracy lodowiska.
 6. Kupujący bilet oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem obiektu.
 7. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie maksymalnie do 60 osób.
 8. Użytkownicy lodowiska mają możliwość skorzystania z szatni. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator lodowiska nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Do dyspozycji osób korzystających z lodowiska dostępna jest odpłatna wypożyczalnia łyżew i kasków ochronnych.
 10. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 11. Zaleca się korzystanie z kasków ochronnych.
 12. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:

– kulturalnego zachowania się na terenie obiektu,

– zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy na lodzie,

– dbania o wypożyczony sprzęt,

– bezwzględnego dostosowania się do wszelkich uwag i poleceń pracownika obsługi lodowiska

– pracownik daje sygnał na wejście i zejście z lodowiska,

– niezwłocznego zawiadamiania pracownika lodowiska w przypadku  zauważenia usterek technicznych lub innych nieprawidłowości,

– przestrzegania ładu i porządku na terenie obiektu.

Osobom korzystającym z lodowiska nie wolno:

-wchodzić na taflę w obuwiu bez łyżew,

– używać łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,

– wchodzić na taflę w trakcie czyszczenia lodu,

– jeździć w kierunku przeciwnym do nakazanego,

– wykonywać skoki, gwałtownie zmieniać kierunek jazdy,

– siadać na bandach i przechodzić przez bandy okalające lodowisko,

– rzucać jakichkolwiek przedmiotów na taflę,

– jeździć z dziećmi na rękach,

– niszczyć sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska,

– stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, np.; jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i innych  niebezpiecznych zabaw,

– wprowadzać zwierząt,

– wnosić na taflę lodowiska oraz spożywać napojów i jedzenia,

– palić papierosów, wnosić i spożywać alkohol oraz środki odurzające oraz przebywać na terenie obiektu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających pod rygorem usunięcia z obiektu.

 1. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu, pracownik lodowiska może zastosować następujące środki:
  a) zwrócić publicznie uwagę i wezwać do zachowania porządku,
  b) wyprowadzić z obiektu lub przekazać policji osoby zakłócające porządek publiczny,
  c) osoby notorycznie nie przestrzegające regulaminu nie będą puszczane na teren obiektu przez cały sezon.
 2. Osoby dopuszczające się zniszczenia urządzeń lub wyposażenia lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 3. Korzystanie z lodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność.
 4. Osoba korzystająca z lodowiska zobligowana jest do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego zasad – zakup biletu jest równoznaczny z przyjęciem warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
 5. W godzinach otwarcia lodowiska przewiduje się przerwy techniczne na czyszczenie lodu.
 6. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia lodowiska

 

TELEFONY ALARMOWE

NUMER ALARMOWY (ogólny) – 112

POLICJA                                       – 997

STRAŻ POŻARNA                      – 998

POGOTOWIE RATUNKOWE   – 999

Administrator: Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Białobrzegach

Skip to content