Strona główna » Aktualności » Zbierz ekipę i weź udział w Turnieju Piłki Siatkowej – nagrody czekają

Zbierz ekipę i weź udział w Turnieju Piłki Siatkowej – nagrody czekają

Już 12 listopada(niedziela) w Białobrzegach odbędzie się Turniej Piłki Siatkowej (halowej) o Puchar Wójta Gminy Białobrzegi, organizowany przez Centrum Sportowo – Rekreacyjne w Białobrzegach.

Turniej rozpocznie się o godz. 14.00 w sali sportowej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach.

Celem imprezy jest m.in.: organizacja współzawodnictwa sportowego, promocja różnych form aktywności fizycznych, promocja trzeźwych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, a także motywacja do budowania lokalnych drużyn.

Już teraz zachęcamy zawodników do zgłaszania swoich zespołów. Rekrutacje wszystkich zainteresowanych drużyn z terenu Gminy Białobrzegi będziemy prowadzić od 30 października do 10  listopada.

W turnieju mogą brać udział amatorskie drużyny piłki siatkowej (nie dopuszcza się udziału w drużynie zawodnika posiadającego aktualną kartę zawodniczą PZPS).

Aby zgłosić drużynę należy skontaktować się z Lokalnym animatorem sportu z Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Białobrzegach pod nr 729-665-249 lub przesłać na adres e- mail :piotrbabiarz1@wp.pl wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie oświadczenia, który dostępny jest tutaj (oświadczenia zawodników).

Udział w turnieju jest bezpłatny!

A oto wszystkie informacje niezbędne do zgłoszenia drużyny:

Regulamin turnieju o Puchar Wójta Gminy Białobrzegi 2017/2018

 

 

 • 1

 

Turniej o Puchar Wójta jest imprezą amatorską organizowaną przez Centrum sportowo rekreacyjne w Białobrzegach, zwany dalej organizatorem.

 

 • 2

 

Cel rozgrywek:

 

 1. Propagowanie piłki siatkowej w Gminie Białobrzegi
 2. Podniesienie poziomu sportowego dyscypliny Piłki Siatkowej.
 3. Prezentowanie zdrowych form spędzania wolnego czasu.
 4. Ukazywanie społeczności lokalnej piękna dyscypliny.
 5. Kształtowanie pozytywnego modelu dopingu sportowego, propagowanie idei fair play.
 6. Motywacja do budowania lokalnych drużyn.

 

 

 • 3

 

Warunki przystąpienia do rozgrywek:

 

 1. Podpisanie przez zawodników i dostarczenie organizatorowi oświadczenia o znajomości regulaminu, ustaleniach organizatora nt. przebiegu turnieju i spraw porządkowych (wzór dostępny jest na stronie lub u organizatora ) .

 

 1. W przypadku zawodników niepełnoletnich pozwolenie na udział w rozgrywkach podpisane przez obu rodziców lub prawnych opiekunów (o ile aktualna sytuacja rodzinna na to pozwala) Wzór dostępny jest na stronie internetowej.

 

 

 • 4

 

Mecze rozgrywane będą według uproszczonych przepisów gry ze względu na amatorski charakter zawodów , a nad przebiegiem spotkań czuwają sędziowie wyznaczeni przez organizatora.

 

 

 • 5

 

Zawodnicy:

 

 1. W turnieju o Puchar Wójta Gminy mogą brać udział wszyscy chętni których stan zdrowia pozwala na uprawianie dyscypliny oraz spełniają warunki.
 2. Ze względu na amatorski charakter rozgrywek organizator zabrania udziału w drużynie zawodników zrzeszonych (posiadających aktualną kartę zawodniczą w PWZPS). Wyjątkiem są uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach oraz pozostali młodzi zawodnicy występujący w ligach młodzieżowych.
 3. W drużynie z terenu Gminy mogą występować zawodnicy z innej Gminy,
 4. Do udziału w rozgrywkach CSR 2017/2018 mogą się zgłaszać drużyny z poza terenu Gminy
 5. Zawodnik może reprezentować tylko jedna drużynę.
 6. Zabrania się uzupełniania składu drużyny w trakcie trwania rozgrywek.

Kompletną listę zawodników w drużynie  należy dostarczyć do organizatora przed rozpoczęciem rozgrywek na spotkaniu organizacyjnym w terminie wskazanym przez organizatora pod rygorem niedopuszczenia do rozgrywek.

 1. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad zamieszczonych w regulaminie.
 2. W czasie rozgrywek obowiązuje strój sportowy (obuwie, spodenki, koszulka lub dres).
 3. Zawodnicy zobowiązani są do dbałości o obiekt na którym rozgrywane są zawody w przypadku uszkodzeń przez zawodników organizator może dochodzić pokrycia wyrządzonych szkód.
 4. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą dopuszczani do udziału w rozgrywkach.
 5. Na stroju sportowym nie może być umieszczona grafika lub tekst uznawany za obraźliwy, nieestetyczny lub raniący czyjeś uczucia.
 6. W przypadku wprowadzenia na boisko nieuprawnionego zawodnika – (np. zawodnika
  nie zgłoszonego do składu drużyny ) drużyna przegrywa mecz walkowerem. – ostateczna decyzja należy do Organizatora.
 7. Drużyna nie posiadająca pełnego składu (6–ciu zawodników) nie będzie dopuszczona
  do rozgrywania spotkań.
 8. W przypadku zdekompletowania składu w czasie meczu do 5–ciu zawodników kontynuowanie gry jest możliwe tylko za zgodą drużyny przeciwnej ( kapitanowie drużyn podpisują zgodę w protokole meczu).
 9. W przypadku łamania zasad regulaminu, zawodnik może zostać usunięty z listy startowej drużyny, co w konsekwencji może skutkować dyskwalifikacją całej drużyny.
 10. Zespół, który odda dwa mecze walkowerem, zostanie automatycznie skreślony z listy drużyn a jego mecze zostaną zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika.

 

 

 

 • 6

 

 

System Rozgrywek:

( W zależności od ilości zgłoszonych drużyn będzie podany do wiadomości w terminie późniejszym.)

 

 • 7

 

Tabela rozgrywek:

( W zależności od ilości zgłoszonych drużyn będzie podana do wiadomości w terminie późniejszym.)

 • 8

 

Ustalenia organizacyjne :

 

 1. Uczestnicy rozgrywek o Puchar Wójta Gminy rozgrywają mecze wyłącznie na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców, prawnych opiekunów.
 2. Ubezpieczenie NW opłaca sobie każdy uczestnik indywidualnie.
 3. Organizator nie zapewnia kwalifikowanej opieki medycznej na rozgrywanych zawodach.

 

 • 10

 

Obowiązki zawodników:

 

 1. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad zamieszczonych w regulaminie.

W przypadku łamania zasad regulaminu, zawodnik może zostać usunięty z listy startowej  drużyny, co w konsekwencji może skutkować dyskwalifikacją całej drużyny.

 1. Kierownicy drużyn zobowiązani są dostarczyć przed rozpoczęciem rozgrywek oświadczeń rodziców o wyrażeniu zgody na udział w rozgrywkach dla zawodników niepełnoletnich.
 2. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach zobowiązani są do posiadania dowodu tożsamości.
 3. Odpowiedzialność za drużynę wobec organizatorów ponosi osoba zgłaszająca drużynę
  ( kierownik drużyny)
 4. Drużyny startują na własną odpowiedzialność.
 5. Na terenie obiektu hali sportowej Publicznego Gimnazjum i w jej sąsiedztwie obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu.
 6. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu będą usuwani z obiektu, a drużyna którą reprezentują wykluczona z rozgrywek.
 7. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie Korzystania z hali sportowej Publicznego Gimnazjum

 

 

 

 • 11

 

Wszelkie kwestie nie uregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator rozgrywek.

 

CSR w Białobrzegach

 

 

Zgody rodziców

 

……………………………………………………………..

miejscowość, data

 

 

 

Oświadczenie

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego  dziecka:

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię, nazwisko – czytelnie

 

w turnieju siatkarskim o Puchar Wójta Gminy Białobrzegi

Oświadczam również, że znam  regulamin rozgrywek, ustalenia organizatora i w pełni akceptuję zawarte w nim przepisy.

 

 

…………………………………………………………………..                                                                ……………………………………………………………………….

imię i nazwisko  ojca (czytelnie)                                                                                                     imię i nazwisko  matki (czytelnie)

 

 

 

Oświadczenia zawodników  

  Białobrzegi  …………. 2017 r                

 

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem turnieju o Puchar Wójta Gminy Białobrzegi i w pełni akceptuję jego treść, oraz zobowiązuję się przestrzegać zawarte w nim przepisy :

 

Obowiązki zawodników: (§ 10  Regulaminu CSR 2017/2018)

 1. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad zamieszczonych w regulaminie.

W przypadku łamania zasad regulaminu, zawodnik może zostać usunięty z listy startowej drużyny, co w konsekwencji może skutkować dyskwalifikacją całej drużyny.

 1. Kierownicy drużyn zobowiązani są dostarczyć przed rozpoczęciem meczu oświadczenie rodziców o wyrażeniu zgody na udział w rozgrywkach dla zawodników niepełnoletnich.
 2. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach zobowiązani są do posiadania dowodu tożsamości .
 3. Odpowiedzialność za drużynę wobec organizatorów ponosi osoba zgłaszająca drużynę ( kierownik drużyny)
 4. Drużyny startują na własną odpowiedzialność.
 5. Na terenie obiektu hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach i w jej sąsiedztwie obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu
 6. Zawodnicy będący pod wpływem alkoholu będą usuwani z obiektu, a drużyna którą reprezentują wykluczona z rozgrywek.
 7. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie Korzystania z hali sportowej Publicznego Gimnazjum
 Drużyna …………………………………………………………

 

Kierownik drużyny ………………………………………………… nr tel. …………………………

Zawodnicy
Nazwisko i imię / Gmina / Wiek Podpis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Oświadczenie  cd. 2

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem turnieju o Puchar Wójta Gminy Białobrzegi 2017/18 i w pełni akceptuję jego treść, oraz zobowiązuję się przestrzegać zawarte w nim przepisy

 Drużyna …………………………………………………………

 

Kierownik drużyny ………………………………………………… nr tel. …………………………

Zawodnicy
Nazwisko i imię / Gmina / Wiek Podpis
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

 

 

 

 

 

Skip to content