Strona główna » Aktualności » Nabór na stanowisko Manager Sportu

Nabór na stanowisko Manager Sportu

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białobrzegach ogłasza nabór na stanowisko Manager Sportu.

1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełny etat)

2. Wymagania niezbędne:

– obywatelstwo polskie,

– wykształcenie wyższe, preferowane specjalności: zarządzanie kulturą fizyczną,

wychowanie fizyczne, menedżer sportu i  co najmniej trzyletni staż pracy,

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni z praw publicznych,

– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

– posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku.

3. Wymagania dodatkowe: 

– znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych,

– dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Windows ( pakiet MS Office),poczty, Internetu,

– zdolności organizacyjno- menedżerskie,

– komunikatywność, kreatywność, zmysł organizacyjny,

– odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, sumienność,

– mile widziane doświadczenie w pracy w dziale marketingu, reklamy, promocji, organizacji imprez,

social media itp.

4. Zakres zadań na stanowisku:

1) organizacja działalności i nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem nowo wybudowanych obiektów GOSiR tj. wodnym placem zabaw dla dzieci, salą zabaw dla dzieci, kręgielnią, ściankami wspinaczkowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą,

2) prowadzenie działań promocyjnych, marketingowych dotyczących GOSiR, w tym w szczególności nowo wybudowanych obiektów wymienionych w ppkt. 1),

3) publikowanie informacji o działalności GOSiR na stronie na stronie internetowej  i w mediach społecznościowych,

4) planowanie i organizowanie imprez i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych na obiektach GOSiR,

5) inicjowanie wprowadzania nowych form aktywności ruchowej w działalności sportowo-rekreacyjnej

GOSiR,

6) opracowywanie oferty programowej dla różnych grup odbiorców w dziedzinie kultury fizycznej

i rekreacji przy pełnym wykorzystaniu infrastruktury GOSiR,

7) współpraca ze szkołami,  klubami sportowymi, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie sportu

i rekreacji,

8) opracowywanie kalendarza imprez i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych z wykorzystaniem infrastruktury

GOSiR oraz czuwanie nad ich realizacją,

9) koordynowanie organizacji przedsięwzięć  sportowo-rekreacyjnych na obiektach GOSiR,

10) czuwanie nad przestrzeganiem obowiązków wynikających z przepisów o bezpieczeństwie imprez

masowych,

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika GOSiR.

5. Wymagane dokumenty:

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do ogłoszenia)

– CV

– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

– dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy

– oświadczenia (załącznik nr 2 do ogłoszenia)

6. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście  lub pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 4A z dopiskiem na kopercie : „Oferta na stanowisko Menedżer Sportu w GOSiR” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: oswiata@gmina-bialobrzegi.pl   w terminie do dnia  17 maja 2024r. do godz. 1500 (decyduje data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne tj. CV  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia  procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t. j. – Dz. U z 2019r. poz. 1781) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016, str. 1) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych   (t. j. – Dz. U z 2022r. poz. 530)

7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi 31b reprezentowany przez Kierownika.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: pawelholub@bhp-rodo.pl

3. Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji  i przygotowania do zawarcia umowy (art. 6.ust. 1 lit.b. RODO) w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy (art. 6 ust.1 lit. c RODO). Dodatkowe dane przekazane przez Państwa dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody do momentu jej wycofania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Mają Państwo prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej.

5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO, także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO.

7. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Oświadczenia – załącznik nr 2 Ogłoszenie o zatrudnieniu – Menedżer sportu Kwestionariusz osobowy – załącznik nr 1

Skip to content